Правните и физичките лица можат да вложуваат во недвижности и во хартии од вредност во странство

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *